Walne zebranie członków Częstochowskiego oddziału PTFarm

  • Opublikowano: 13 Wrzesień 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Zarząd Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zaprasza na Walne Zebranie Członków Oddziału, które odbędzie się w dniu 13 września 2017 r. (środa) o godz. 17.00 w siedzibie Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, przy ul. Waszyngtona 28/7.

 

PROGRAM ZEBRANIA

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Oddziału

2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków Oddziału (w przypadku braku quorum ogłoszenie II terminu Walnego Zebrania Członków Oddziału)

3. Wybór Przewodniczącego i Vice-Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Oddziału

4. Wybór Sekretarza i Zastępcy Sekretarza Walnego Zebrania Członków Oddziału

5. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad

6. Wybór Komisji Mandatowej

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej

8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Oddziału

10. Sprawozdanie Prezesa Oddziału

11. Sprawozdanie Sekretarza Oddziału

12. Sprawozdanie Skarbnika Oddziału

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału

14. Przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału w latach 2013-2017

15. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Oddziału o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału

16. Wybór Prezesa Oddziału

17. Wybór Zarządu Oddziału

18. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału

19. Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTFarm

20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie uchwał Walnego Zebrania

21. Zamknięcie obrad