Informacja na temat nowych zasad prowadzenia ciągłych szkoleń farmaceutów

 • Opublikowano: 19 Marzec 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Publikacja nowego rozporządzenia w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów spowodowała wiele zamieszania, którego przyczyną była niedokładna lektura nowych przepisów. Dopiero pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej wyjaśniło część wątpliwości, szczególnie dotyczących szkoleń prowadzonych przez internet. Aby uniknąć podobnych sytuacji, przedstawiamy opracowanie zmian dokonanych w nowelizacji rozporządzenia.

Nowe przepisy nie różnią się istotnie od poprzednich, w większości porządkują one i normalizują niektóre kwestie. Zasadnicze sprawy – pięcioletni okres edukacyjny i 100 punktów koniecznych do jego zaliczenia – pozostały niezmienione. Modyfikacje są następujące:

 1. uściślona została definicja opieki farmaceutycznej, będącej jednym z zagadnień szkoleń; rozporządzenie odwołuje się w tym miejscu do ustawy o izbach aptekarskich (art. 2a ust. 1 pkt. 7: sprawowaniu opieki farmaceutycznej polegającej na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta);

 2. do zakresu szkoleń dodano zagadnienia dotyczące:

 • jakości i autentyczności produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • radiofarmacji,
 • farmacji onkologicznej,
 • prawa farmaceutycznego,
 • wyrobów medycznych,
 • suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • badań klinicznych;

  3. spośród tematów szkoleń usunięto homeopatię;

  4.sprecyzowano, iż w przypadku punktów przyznawanych za publikację naukową bądź popularnonaukową, temat publikacji musi należeć do obszaru nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;

  5.punkty edukacyjne otrzymywać można także za:

 • udział w stażach i praktykach zagranicznych;
 • prenumeratę czasopisma naukowego z obszaru nauk medycznych lub nauk o zdrowiu; czasopismo musi znajdować się w wykazach czasopism naukowych publikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

 6. sprecyzowane zostały standardy szkolenia ciągłego farmaceutów, w tym szkoleń internetowych, oraz podano maksymalną opłatę za jedną godzinę szkoleń, jaką może pobrać jednostka szkoląca (28 zł brutto);

 7.podane zostały nowe ilości możliwych punktów edukacyjnych za poszczególne formy zdobywania wiedzy oraz dokumenty poświadczające uzyskanie tych punktów;

 8.dopuszczono prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia ciągłego farmaceuty w formie elektronicznej;

 9.wprowadzono nowe zasady przedłużania i zaliczania okresów edukacyjnych:

 • wniosek o przedłużenie okresu edukacyjnego musi być złożony jeszcze w trakcie jego trwania;
 • przedłużenie jednego okresu edukacyjnego nie powoduje przesunięcia początku okresu kolejnego (przedłużenie nakłada się na początek nowego okresu);
 • w karcie ciągłego szkolenia wpisuje się informację o przedłużeniu okresu edukacyjnego oraz jego zaliczeniu bądź niezaliczeniu.

 

Najważniejsza zmiana dotyczy podziału na punkty "twarde" i "miękkie". Poprzednio o zakwalifikowaniu do puli punktów "twardych" decydowało zakończenie kursu testem. W nowym rozporządzeniu kursy takie muszą nie tylko kończyć się sprawdzianem wiedzy, ale dodatkowo muszą być zorganizowane przez akredytowane jednostki szkolące, czyli uczelnie. Odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, także prowadzonych za pomocą internetowych programów edukacyjnych. Do puli punktów "twardych" należą też kursy odbywane w ramach szkolenia specjalizacyjnego.

Zwracamy także uwagę na zmiany w zasadach przedłużania okresów edukacyjnych. Zainteresowany farmaceuta musi złożyć stosowny wniosek do prezesa okręgowej rady aptekarskiej najpóźniej w ostatnim miesiącu danego okresu edukacyjnego. Ponadto przedłużenie jednego okresu edukacyjnego nie przesuwa początku okresu kolejnego. Oznacza to, iż jednocześnie zbiera się punkty edukacyjne zaległe i bieżące.

Farmaceuci, którzy rozpoczęli realizację szkoleń według poprzedniego rozporządzenia, kontynuują je na zasadach dotychczasowych. Wszystkie zdobyte dotychczas punkty zostają zachowane, jak na przykład uzyskane za szkolenia z zakresu homeopatii. Tekst rozprządzenia z zaznaczonymi zmianami znajduje się tu: http://www.czestochowa.oia.org.pl/sites/default/files/rozp_ws_szkolen_nowe.pdf