Opłata recyklingowa za torby foliowe

  • Opublikowano: 05 luty 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Informacja ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

11 lutego 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą opłatę recyklingową należy wnosić na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

W przypadku województwa śląskiego opłatę recyklingową za lekkie torby z tworzywa sztucznego należy wnosić na : 

Rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Nr 88 1240 6292 1111 0010 8744 4190

Opis przelewu : numer regon, lekkie torby, rok pobrania opłaty od nabywającego

W przypadku wpłaty po terminie płatności należy podać oddzielnie:

kwotę należności głównej + kwotę odsetek

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego nie wniósł, pobranej od nabywających lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, opłaty recyklingowej albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą w roku kalendarzowym, w którym ten przedsiębiorca był obowiązany pobrać opłatę recyklingową.

W przypadku niewykonania ww. decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę recyklingową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.

Stawka opłaty recyklingowej

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2389

 

Komunikat Ministerstwa Środowiska