Sprzedaż produktów leczniczych na fakturę w świetle nowelizacji Prawa Farmaceutycznego

  • Opublikowano: 13 Czerwiec 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ostatnia nowelizajca Parawa Farmaceutycznego (http://www.czestochowa.oia.org.pl/?q=node/904) spowodowałą duże zamieszanie w kwestii sprzedaży produktów leczniczych dla podmiotów gospodarczych. Przedstawiamy poniżej skrót odpowiedzi radcy prawnego izby na pytania aptekarzy. Pełna treść opinii znajdzie się wkrótce w zakładce Opinie Prawne (dostęp do niej możliwy jest tylko dla zalogowanych użytkowników).

Niestety z uwagi na krótki czas od uchwalenia w/w przepisów brak jeszcze ich utrwalonej wykładni, która mogłaby pomóc w ich właściwym stosowaniu.
Ponadto ich szczegółowa analiza wskazuje na pewne braki, którymi owa nowelizacja została dotknięta...
Dlatego też poniższa informacja stanowi jedynie moją indywidualną próbę wykładni tychże przepisów:

[...] analizując literalnie nowy przepis art. 86a - to DPS nie znajduje się na liście podmiotów uprawnionych do odpłatnego nabywania leków, czyli de facto umowa powinna zostać rozwiązana, ze względu na brak możliwości prawnych jej dalszej realizacji. Nie jest to bowiem nieodpłatna dostawa na rzecz DPS (o takiej stanowi art. 86a ust. 1 pkt 3) - bo przecież sprzedaż jest dokumentowana fakturą i następuje za odpłatnością - ani też nie jest to nieodpłatne zbycie na rzecz pacjenta (o którym mówi art. 86a ust .1 pkt 1) ponieważ zbycie jest odpłatne, tyle że to nie pacjent płaci. [...]

[...] Jeżeli sprzedaje Pani lek bezpośrednio pacjentowi - czyli on jest nabywcą, płatnikiem (jest na FV) to oczywiście, nic się nie zmienia. W rozumieniu art. 86a jest to bezpośrednie zaopatrzenie pacjenta za odpłatnością - całkowicie dozwolone. [...]

[...] w takim przypadku apteka może sprzedaż wyłącznie produkty lecznicze znajdujące się na wykazie (86a ust.1 pkt 4) (przyp. red.: chodzi o wykaz produktów leczniczych dopuszczony do obrotu w placówkach handlowych ogólnodostępnych). Gdyby zaś chodziło o zapotrzebowanie sporządzone przez podmiot leczniczy - wtedy takie ograniczenie nie występuje. Należy jednak sprawdzić, czy dany podmiot nie prowadzi sam sprzedaży leków - wtedy transakcja jest niemożliwa. [...]

radca prawny CzOIA Michał Kobylarz

Reasumując: według obecneg obrzmienia przepisów ustawy, nie jest możliwe zaopatrywanie domów pomocy społecznej, ośrodków opiekuńczych, wychowawczych, fundacji, szkół, organizatorów wypoczynku letniego, zakładów pracy oraz pozostałych podmiotów gospodarczych nie prowadzących działalności leczniczej w leki inne, niż dopuszczone do sprzedaży w sklepach itp placówkach handlowych. Sugerujemy wstrzymać się z wystawianiem faktur dla takich jednostek do czasu nowelizacji odpowiedniego przepisu lub pojawienia się jakiejś wykładni ze strony odpowiednich władz.

Podobną rekomendację daje Naczelna Izba Aptekarska: