Rejestr BDO

  • Opublikowano: 26 Listopad 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Dzięki uprzejmości firmy UNITRANS przekazujemy Państwu informacje na temat nowego obowiązku nałożonego na przedsiębiorców, w tym na apteki - rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (Rejestr BDO)

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz.992) m.in. każda apteka/punkt apteczny miała obowiązek rejestracji w bazie BDO do 24 lipca 2018r.

Obowiązek ten dotyczy podmiotów wytwarzających odpady m.in. "e)25) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;" (Art. 50 ust.1 pkt. 5 lit e - Ustawy o odpadach).

W załączeniu przesyłamy uproszczoną wersje formularza zawierającą najczęściej występujące w aptekach kody odpadów – w razie potrzeby można je uzupełnić.

Sposób wypełnienia:

1. Formularz sporządza podmiot wpisany do CEIDG lub spółka (Posiadacz odpadów).
2. Dla każdej apteki/hurtowni/punktu aptecznego/punktu prowadzenia działalności należy wypełnić osobny Dział XII (należy wymienić wszystkie miejsca wytwarzania odpadów).
3. Łączną liczbę wypełnionych Działów XII (miejsc wytwarzania odpadów) należy wpisać w Dziale I, pkt. 2 - przy polu "Dział XII / liczba tabel".
4. Przygotowany i podpisany formularz wysyłamy wraz z oświadczeniem do Marszałka Województwa właściwego dla adresu posiadacza odpadów (główny adres spółki/firmy)
5. Od stycznia 2020r. gospodarowanie odpadami bez numeru rejestrowego nie będzie możliwe.
6. Rejestr BDO i szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://bdo.mos.gov.pl

Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, za działanie niezgodne z przepisami?
- za gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru - kara aresztu albo grzywny,
- za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub zgłoszenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym - kara aresztu albo grzywny,
- za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru - administracyjna kara pieniężna 5000 zł - 1 000 000 zł,
- za nieumieszczenie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO - administracyjna kara pieniężna 5000 zł - 1 000 000 zł,
- za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO - administracyjna kara pieniężna od 2000 do 10000 zł.

Informacje szczegółowe skierowane do aptek znajdują się pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/news/czy-przedsiebiorcy-ktorzy-prowadza-sklep-spo...

W podanych serwisach urzędów marszałkowskich znajdują się numery telefonów, pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje.

Apteki nie wnoszą opłaty rejestracyjnej za wpis do Rejestru BDO.