Rejestr BDO - uzupełnienie

  • Opublikowano: 28 Listopad 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Dokument zgłoszenia ma 31 stron, apteka wypełnia:

Dział I - Dane podmiotu – strona 1

Dział XII - Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (strona 30).

Zgodnie z pouczeniem drukujemy tylko te strony, które wypełniamy, pozostałych nie drukujemy! Należy też wypełnić oświadczenie, które jest załączone pod poprzednim wpisem.

Kody odpadów występujące w aptekach:

18 01 06* - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08