Składki

 

Uchwała nr 13/VIII/skł. członk./2021

z dnia 15 lutego 2021 r.

Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie

w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich

ze zmianami wniesionymi uchwałą 17/VIII/skł.członk./2/2023

z dnia 6 lutego 2023 r.

 

 

Działając na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1419 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§1

1. Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie ustala zmianę wysokości składek członkowskich dla magistrów farmacji, które wynosić będą dla:

a) kierownika apteki ogólnodostępnej i szpitalnej oraz zastępcy pełniącego obowiązki kierownika apteki powyżej 30 dni - 65 zł miesięcznie;

b) kierownika hurtowni farmaceutycznej - 65 zł miesięcznie;

c) pracownika apteki, hurtowni, kierownika działu farmacji szpitalnej - 50 zł miesięcznie;

d) farmaceutę przebywającego na urlopie wychowawczym (niepracującego), na jego pisemny wniosek - 10 zł miesięcznie;

e) farmaceutę bezrobotnego, nie wykonującego zawodu, na jego pisemny wniosek i po dokonaniu przez niego zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu, o którym mowa w treści art. 15 ust. 6 ustawy o izbach aptekarskich - 10 zł miesięcznie;

f) emeryta/rencistę, nie wykonującego zawodu, na jego pisemny wniosek - zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich;

2. W przypadkach, o których mowa w treści ust. 1 pkt 5 powyżej, wysokość składki członkowskiej obowiązuje na czas określony, od dnia dokonania stosownego zgłoszenia do dnia podjęcia wykonywania zawodu aptekarza przez zainteresowanego.

3. Poza przypadkami określonymi w treści ust. 1 pkt 6 powyżej, Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie ma prawo - w szczególnie uzasadnionych przypadkach i na wniosek zainteresowanego - do zwolnienia go z obowiązku opłacania składek członkowskich lub zmiany ich wysokości na czas określony.

4. Brak realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w §4 niniejszej uchwały nie może stanowić podstawy zmiany wysokości skłądki licząc od dnia zaistnienia zdarzenia, od którego powinna być naliczana niższa składka. 

 

§2

Nadzór nad wykonywaniem uchwały powierza się skarbnikowi Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

 

§3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą poprzednia uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej w sprawie wysokości składek członkowskich nr 10/VII/skł.członk./2016 z dn. 25 stycznia 2016r.

 

§4

Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie zobowiązuje wszystkich członków Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej do każdorazowego pisemnego zawiadamiania CzOIA o zmianie stanowiska i miejsca pracy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zaistnienia przedmiotowej zmiany.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

 


Uchwała nr 10/VII/skł. członk./2016

z dnia 25-go stycznia 2016r.

Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie

w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich

 

Działając na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 19.04.1991r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity: Dz.U.2003r. Nr 9 poz. 108) oraz §2 ust.1 pkt 1 uchwały Nr 6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1. Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie ustala zmianę wysokości składek członkowskich dla magistrów farmacji, które wynosić będą dla:

 

a) kierownika apteki ogólnodostępnej i szpitalnej oraz zastępcy pełniącego obowiązki kierownika apteki powyżej 30 dni – 55 zł miesięcznie;

b) kierownika hurtowni farmaceutycznej – 55 zł miesięcznie;

c) pracownika apteki, hurtowni, kierownika działu farmacji szpitalnej – 35 zł miesięcznie;

d) farmaceutę przebywającego na urlopie wychowawczym (niepracującego), na jego pisemny wniosek – 10 zł miesięcznie;

e) farmaceutę bezrobotnego, nie wykonującego zawodu, na jego pisemny wniosek i po dokonaniu przez niego zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu, o którym mowa w treści art. 15 ust. 6 ustawy o izbach aptekarskich – 10 zł miesięcznie;

f) emeryta/rencistę, nie wykonującego zawodu, na jego pisemny wniosek – zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich

2. W przypadkach, o których mowa w treści ust. 1 lit. e powyżej, wysokość składki członkowskiej obowiązuje na czas określony, od dnia dokonania stosownego zgłoszenia do dnia podjęcia wykonywania zawodu aptekarza przez zainteresowanego.

 

3. Poza przypadkami określonymi w treści ust.1 lit. f powyżej, Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie ma prawo – w szczególnie uzasadnionych przypadkach i na wniosek zainteresowanego – do zwolnienia go z obowiązku opłacania składek członkowskich lub zmiany ich wysokości na czas określony.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonywaniem uchwały powierza się skarbnikowi Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

 

§3

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą poprzednia uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej w sprawie wysokości składek członkowskich nr 5/skł. członk./2015 z dn. 12.02.2015 r.

 

§ 4

 

Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie zobowiązuje wszystkich członków Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej do każdorazowego pisemnego

zawiadamiania CzOIA o zmianie stanowiska i miejsca pracy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zaistnienia przedmiotowej zmiany.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

 

 

 

NUMER KONTA BANKOWEGO CzOIA:
PKO BP 70 1020 1664 0000 3002 0139 7645