Składki

UCHWAŁA Nr 12/IX/2024

z dnia 12 lutego 2024 r.

Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie

 

w sprawie: zmiany wysokości składek członkowskich

 

Na podstawie art. 29 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U.2021.1850 t.j.) Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie uchwala co następuje:

§1

1. Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie ustala zmianę wysokości składek członkowskich dla magistrów farmacji, które wynosić będą dla:

a) kierownika apteki ogólnodostępnej i szpitalnej oraz zastępcy pełniącego obowiązki kierownika apteki powyżej 30 dni – 65 zł miesięcznie;

b) kierownika hurtowni farmaceutycznej – 65 zł miesięcznie;

c) pracownika apteki, hurtowni, kierownika działu farmacji szpitalnej – 65 zł miesięcznie;

d) farmaceuty przebywającego na urlopie wychowawczym (niepracującego), na jego pisemny wniosek – 10 zł miesięcznie;

e) farmaceuty bezrobotnego, nie wykonującego zawodu, na jego pisemny wniosek i po dokonaniu przez niego zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu – 10 zł miesięcznie;

f) emeryta/rencisty, nie wykonującego zawodu, na jego pisemny wniosek – zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich

2. W przypadkach, o których mowa w treści ust. 1 lit. e), wysokość składki członkowskiej obowiązuje na czas określony, od dnia dokonania stosownego zgłoszenia do dnia wskazanego przez Okręgową Radę Aptekarską. Jeżeli dzień podjęcia zatrudnienia będzie wcześniejszy niż data do której ORA farmaceutę zwolniła z obowiązku opłacenia składek, obowiązuje zwolnienie ze składek do dnia podjęcia pracy przez farmaceutę.

3. Poza przypadkami określonymi w treści ust.1 lit. f) , Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie ma prawo – w szczególnie uzasadnionych przypadkach i na wniosek zainteresowanego – do zwolnienia go z obowiązku opłacania składek członkowskich lub zmiany ich wysokości na czas określony.

4. Brak realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w §4 niniejszej uchwały nie może stanowić podstawy zmiany wysokości składki licząc od dnia zaistnienia zdarzenia, od którego powinna być naliczana niższa składka.

5. Składka powinna być wpłacana do 15 dnia miesiąca, którego składka dotyczy, datą zapłaty jest dzień uznania na rachunku Izby. W przypadku zaległości w płatnościach, wpłacone kwoty w pierwszej kolejności będą zaliczane na poczet składek najwcześniej wymagalnych.

§2

Nadzór nad wykonywaniem uchwały powierza się skarbnikowi Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

§3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą poprzednia uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej w sprawie wysokości składek członkowskich nr 17/VIII/skł.członk./2/2023 z dnia 6 lutego 2023 r.

§ 4

Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie zobowiązuje wszystkich członków Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej do każdorazowego pisemnego zawiadamiania CzOIA o zmianie stanowiska i miejsca pracy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zaistnienia przedmiotowej zmiany.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.

 

 

 

 

NUMER KONTA BANKOWEGO CzOIA:
PKO BP 70 1020 1664 0000 3002 0139 7645