Regulamin strony

 

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Strona internetowa Częstochowskiej OIA (zwanej dalej CzOIA) prowadzona jest i udostępniana użytkownikom przez CzOIA z siedzibą przy ul. Waszyngtona 28/7, 42-200 Częstochowa.

2. Podstawą działania strony jest niniejszy regulamin. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze strony internetowej CzOIA  Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej CzOIA Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób ze strony CzOIA Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 

II. DEFINICJE

1. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej CzOIA oraz Usług w niej dostępnych;

2. Usługi- usługi świadczone drogą elektroniczną przez CzOIA na rzecz Użytkowników umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez CzOIA oraz innych Użytkowników;

b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,

3. Materiały- teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ CZOIA

1. W ramach strony internetowe CzOIA Użytkownik może korzystać w szczególności z

następujących Usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi przez CzOIA oraz innych Użytkowników;

b) zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania na stronie CzOIA

c) korzystać z serwisów umożliwiających nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych, komentarzy itp.;

2. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Uslugi nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej CzOIA jest bezpłatne.

3. Zarządzający stroną internetową CzOIA zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do niektórych Materiałów oraz Usług dla wybranych grup Użytkowników. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dostępu do Materiałów lub Usług, zamieszczania komentarzy i/lub dokonywania wpisów na forum dyskusyjnym jest zarejestrowanie się Użytkownika na stronie internetowej CzOIA i logowanie przy każdorazowym korzystaniu ze strony. Pełny dostęp do wszystkich Usług i Materiałów otrzymują zarejestrowani farmaceuci członkowie CzOIA. Pozostałe grupy poziomów dostępu to:

a) delegaci na zjazd oraz członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej

b) członkowie innych izb

c) inni zarejestrowani użytkownicy

d) użytkownicy niezarejestrowani

Decyzja o udostępnieniu Usługi lub Materiału leży wyłącznie po stronie  CzOIA

4.Zarządzający stroną internetową CzOIA zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji osoby, która podała w formularzu nieprawdziwe dane osobowe.

5. Korzystanie ze strony internetowej CzOIA jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

b) strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 800x600, 1024x768, 1280x1024.

 

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Strona internetowa Częstochowskiej OIA oraz Materiały w niej zawarte podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych na stronie internetowej CzOIA przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje na stronie internetowej CzOIA  utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Poprzez korzystanie z Materiałów udostępnionych na stronie internetowej CzOIA Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tychże.

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z zamieszczonych na stronie internetowej CzOIA  wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:

a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet strony internetowej CzOIA  lub jej części oraz Materiałów za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;

b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

5. Zamieszczając Materiały na stronie internetowej CzOIA  Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na na stronie internetowej CzOIA  i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA STRONY INTERNETOWEJ CZOIA

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej CzOIA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających lub głoszących wszelkiego rodzaju dyskryminację rasową, etniczną, ze względu na płeć, wyznanie itp.;

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści pornograficznych, propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających odnośniki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, lub treści pornograficzne;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez zgody zarządzającego stroną;

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych

praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie  Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. Zamieszczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

4. CzOIA może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze strony internetowej CzOIA jak również ograniczyć jego dostęp do usług lub Materiałów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZOIA

CzOIA prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem strony internetowej CzOIA, zapewniający poprawność jego działania, nie gwarantując jednak stałej dostępności wszystkich Materiałów jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

1. CzOIA nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze strony internetowe CzOIA, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane przez Użytkowników;

c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

d) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od CzOIA, w szczególności spowodowane siłą wyższą;

e) problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z serwisu.

2. CzOIA nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

3. CzOIA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

4. Z faktu, że strona internetowa CzOIA może być łączona poprzez odesłania internetowe (linki) ze stronami internetowymi lub serwisami należącymi do osób trzecich nie wynika, że CzOIA ponosi odpowiedzialność za działalność tych stron/serwisów lub ich zawartość.

 

VII.ZASADY PUBLIKOWANIA OGŁOSZEŃ

1. Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska dopuszcza na swojej stronie internetowej możliwość publikacji ogłoszeń związanych z poszukiwaniem farmaceutów i techników farmaceutycznych do pracy. Zezwala również na umieszczanie ogłoszeń przez osoby poszukujące pracy oraz zamierzające kupić lub sprzedać przedsiębiorstwo prowadzące działalność w obszarze farmacji oraz sprzęt i wyposażenie tychże.

2. Chcąc umieścić ogłoszenie należy przestrzegać poniższych zasad:

a) Ogłoszenie nie może być anonimowe. Na wniosek autora dane kontaktowe mogą pozostać do wiadomości izby, a będą udostępniane jedynie osobom zainteresowanym ogłoszeniem. Wniosek o umieszczenie informacji na stronie CzOIA musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z z danymi kontaktowymi albo nazwę podmiotu gospodarczego wnioskującego o zamieszczenie informacji wraz z danymi kontaktowymi.

b) Informacje zawarte we wniosku o umieszczenie ogłoszenia nie mogą - w ocenie CzOIA - zawierać treści obraźliwych, stwierdzeń naruszających prawo, godzących w interesy Samorządu Zawodu Farmaceuty. W każdym przypadku CzOIA zastrzega sobie prawo do niepublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny. CzOIA nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki prawne zamieszczanych informacji.

c) Aby umieścić ogłoszenie należy przesłać jego treść na adres: biuro@czoia.pl

d) Treść ogłoszenia nie może przekraczać 300 znaków.

e) Jeden wnioskodawca/podmiot/ogłoszeniodawca może umieścić jedno ogłoszenie w ciągu siedmiu dni.

f) Czas ważności ogłoszenia wynosi maksymalnie 30 dni.

 

VIII. DANE OSOBOWE

1. W przypadku korzystania z niektórych Usług, w szczególności podczas procesu rejestracji, Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi na stronie internetowej CzOIA.

Przetwarzanie przez CzOIA danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CzOIA.

3. CzOIA przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do CzOIA lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: biuro@czoia.pl . W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

 

IX. PYTANIA I REKLAMACJE

1. Wszelkie pytania i reklamacje związane z funkcjonowaniem strony internetowej CzOIA oraz świadczonymi usługami, o których mowa w treści art. III ust. 1 należy składać drogą e-mailową na adres: biuro@czoia.pl

2. Każde pytanie bądź reklamacja powinno zawierać w swojej treści co najmniej: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika jak również dokładny opis sytuacji oraz ewentualne żądanie.

3. CzOIA udziela odpowiedzi bądź rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania pytania/reklamacji oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o treści odpowiedzi bądź sposobie rozpatrzenia reklamacji.

4. W sytuacji, gdy podane w pytaniu/reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, CzOIA zwraca się do Użytkownika o dodatkowe wyjaśnienia. Na czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika termin, o którym mowa w ust. 3 ulega zawieszeniu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie internetowej CzOIA wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowe CzOIA po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania ze stronz internetowej  CzOIA.

3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej  CzOIA

4.CzOIA w każdym czasie- ma prawo zaprzestania świadczenia Usług, dostępnych  na stronie internetowej CzOIA, ich modyfikacji oraz wprowadzania nowych.

5. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania strony internetowej  CzOIA, dostępnych tam Materiałów, komentarzy i innych treści należy przesyłac na adres email: biuro@czoia.pl

6. Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem: http://www.czestochowa.oia.org.pl/?q=regulamin