Zaproszenie na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy

  • Opublikowano: 06 Marzec 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska

 

zaprasza na

OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY APTEKARZY

który odbędzie się 22 marca 2018 roku o godz. 16:00 w Auli Akademii Polonijnej

w Częstochowie przy ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 4/6.

 

PROGRAM

 

1. Otwarcie obrad Zjazdu przez Prezesa ORA mgr farm. Przemysława Orlikowskiego.

2. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zjazdu.

3. Przyjęcie regulaminu Zjazdu i porządku obrad Zjazdu (z projektem regulaminu można zapoznać się w biurze CzOIA , dostępny jest również

jako załącznik poniżej, nadto będzie wyłożony w czasie obrad Zjazdu).

4. Ustalenie składu ilościowego oraz powołanie komisji Zjazdowych:

a) Mandatowo -Regulaminowo -Skrutacyjnej,

b) Wniosków i Uchwał.

5. Sprawozdania z działalności organów Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej za 2017r. :

a) Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej;

b) Sprawozdanie finansowe z wykonania preliminarza budżetowego za 2017 rok.  oraz przedstawienie preliminarza budżetowego na 2018 rok i jego zatwierdzenie;

c) Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

d) Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;

e) Sprawozdanie Okręgowego Sądu Aptekarskiego;

6. Zatwierdzenie sprawozdań organów CzOIA za 2017r.

7. Udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej i jej organom.

8. Wybory uzupełniające do Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Częstochowie (1 osoba).

9. Dyskusje i przyjęcie wniosków i uchwał Zjazdu.

10. Zakończenie Zjazdu.

 

W załączeniu przekazujemy uchwałę  w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekazry oraz regulamin zjazdu.

Gorąco zapraszamy wszystkich członków Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej do udziału w zjeździe. Tylko wtedy można zapoznać się z całokształtem działalności izby, ocenić efekty pracy samorządu, zaproponować coś nowego. Tylko przez udział w zjeździe można realnie wpłynąć na aktywność izb aptekarskich. Czekamy na Was, Koleżanki i Koledzy!