Informacja dotycząca tzw. "split payment"

  • Opublikowano: 04 Czerwiec 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

Z dniem 01.07.2018 r. w podatku VAT zostanie wprowadzony tzw. split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności

Równolegle ze zmianami VAT wejdą w życie zmiany ustawy prawo bankowe, czego efekty już są widoczne - wszyscy podatnicy VAT mają tworzone automatycznie odrębne rachunki specjalne dla celów podzielonej płatności VAT.
Cały system będzie polegał na tym, że od 1 lipca w transakcjach pomiędzy dwoma podatnikami VAT wprowadzona zostanie możliwość (a nie obowiązek) płatności należności za fakturę VAT przy użyciu tzw. komunikatu przelewu, czyli nowego rodzaju polecenia przelewu.
W tym miejscu należy podkreślić, że owa podzielona płatność będzie miała zastosowanie tylko w transakcjach pomiędzy podatnikami VAT – a zatem w przypadku aptek nie znajdzie szerszego zastosowania.
Co istotne, o skorzystaniu bądź nie z tej formy płatności decyduje każdorazowo nabywca towaru/usługi. To on albo dokona płatności przy użyciu komunikatu przelewu albo wybierze przelew "tradycyjny". A zatem w przypadku nabywania produktów leczniczych np. z hurtowni to nabywca (apteka) będzie decydować o zastosowaniu bądź nie mechanizmu podzielonej płatności.
Oczywiście, podatnicy, którzy będą każdą transakcję wykonywać przy wykorzystaniu metody split payment uzyskają pewne "gratyfikacje", do których należy m.in. brak odpowiedzialności solidarnej (jeżeli dotyczy) jak również możliwość obniżenia zobowiązania podatkowego z tytułu VAT, o czym poniżej.
 
Na ów specjalny rachunek VAT będą mogły być wpłacane tylko środki w walucie polskiej i tylko z tytułu VAT.
Natomiast wypłaty z tego rachunku mogą służyć tylko płatności VAT do US albo też płatności VAT z tytułu własnych faktur zakupowych.
Nadwyżka z tytułu VAT naliczonego może być przekazana na "zwykły" rachunek podatnika tylko na pisemny wniosek, w terminie 60 dni od dnia złożenia takiego wniosku.
 
Dodatkowo, jeżeli podatnik wystąpi o zwrot nadwyżki VAT do US i zdecyduje się na zwrot na ten właśnie rachunek VATowski, to zwrot ma nastąpić w przyśpieszonym terminie 25 dni.
 
Jak wskazano wcześniej, zmiana ustawy nie przewiduje obowiązku a jedynie możliwość takiej płatności. Dlatego też, jeżeli zależałoby Państwu na otrzymaniu bądź każdej bądź poszczególnych płatności w sposób "tradycyjny", czyli całość kwoty na zwykły rachunek firmowy, wtedy należałoby uzgodnić to z nabywcą towaru/usługi bądź w treści zamówienia bądź po prostu np. w korespondencji mailowej lub też dokonać odpowiedniego aneksu do obowiązujących umów.
Poniżej przykładowy zapis
"Strony zgodnie oświadczają, że płatności wynikające z niniejszej transakcji będą dokonywane z pominięciem możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w treści art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług".
Taki zapis nie jest wiążący dla nabywcy (to on ostatecznie decyduje jak zapłaci) ale jest pewnym sygnałem dla drugiej strony
Przed podjęciem takiej decyzji należy jednak przeanalizować jeszcze poniższą okoliczność:
 
Jeżeli dokonacie Państwo płatności VAT należnego za dany miesiąc do US właśnie z tego, wydzielonego rachunku VAT a dodatkowo płatność nastąpi przed terminem (czyli przed 25tym dniem następnego miesiąca) to kwota zobowiązania zostanie odpowiednio zmniejszona. W tym miejscu należy jednak raz jeszcze podkreślić, że środki na tym wydzielonym rachunku VAT mogą pochodzić tylko z płatności od klientów.
 
 Reasumując:
1. Mechanizm podzielonej płatności będzie miał zastosowanie tylko w transakcjach pomiędzy podatnikami VAT;
2. Mechanizm podzielonej płatności nie ma obowiązkowego zastosowania - decyzja należy do nabywcy towaru/usługi.
3. Należy podjąć decyzję co będzie dla Państwa firmy korzystniejsze: czy nakłanianie klientów do płatności "tradycyjnej" i wtedy cały VAT naliczony mamy do dyspozycji na rachunku bieżącym czy też wręcz przeciwnie: nakłaniamy klienta do płatności "podzielonej", płacimy VAT szybciej i korzystamy z preferencji.
 
Przygotował radca prawny CzOIA mec. Michał Kobylarz