Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy CzOIA - informacje organizacyjne

  • Opublikowano: 25 Listopad 2019
  • Przez : Anonim

Przypominamy, iż 7 grudnia 2019, (w sobotę), o godzinie 17.00 w Złotych Arkadach przy ul. Boya-Żeleńskiego rozpocznie się zjazd naszej Izby. Będziemy wybierać Prezesa i Okręgową Radę Aptekarską, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Sąd Aptekarski, Komisję Rewizyjną i delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy. Szczegóły organizacji zjazdu określa Regulamin (http://www.czestochowa.oia.org.pl/sites/default/files/regul_zjazdu.pdf), który zostanie też wyłożony do wglądu i akceptacji przez uczestników zjazdu.

Głosowania będą prowadzone za pomocą urządzeń elektronicznych, co wymaga krótkiego przygotowania i przeszkolenia uczestników zjazdu. Prosimy więc o punktualne przybycie, bowiem w momencie stwierdzenia przez Komisję Regulaminowo-Mandatową prawomocności zjazdu i podania ilości uczestników nie będzie można nikogo dopisać do listy obecności.

W czasie Zjazdu Komisja Wniosków i Uchwał będzie przyjmować propozycje uchwał, jakie zostaną poddane głosowaniu. Propozycje można składać ustnie i pisemnie. Ostateczna redakcja treści uchwał (rezolucji, apeli, deklaracji, stanowisk, wniosków) nastapi w późniejszym czasie, do dnia zamknięcia protokołu zgodnie Regulaminem zjazdu.

Komisja Skrutacyjna będzie przyjmować propozycje kandydatur do poszczególnych organów Izby. Zgłoszenia mogą być ustne lub pisemne. UWAGA! Kandydat nie musi być obecny na zjeździe, musi natomiast wyrazić zgodę, w takiej sytuacji w formie pisemnej, i przekazać taką zgodę do Komisji Skrutacyjnej. Nie dotyczy to kandytatów na Prezesa ORA, który zobowiązany jest do przedstawienia swojego programu działania podczas zjazdu, a więc siłą rzeczy musi być obecny osobiście. Przypominamy, iż kandydować nie mogą członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz osoby ukarane przez Sąd Aptekarski upomnieniem, naganą czy zawieszeniem PWZ.

Osoby chcące zabrać głos w czasie zjazdu proszone są o zgłoszenie się do Sekretarza Zjazdu w trakcie obrad. Dyskusja przewidziana jest po zakończeniu głosowań. W każdej chwili uczestnik zjazdu może zabrać głos w sprawie formalnej.

Uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu do dnia 31 stycznia 2020 r. Odpisy protokołu wraz załącznikami (tekstami uchwał, przedłożonych sprawozdań i innych dokumentów) znajdować się będą do wglądu zainteresowanych w biurze CzOIA.

Prosimy o zabranie ze sobą kart używanych podczas szkoleń punktowanych. Osoby nieposiadające karty, mogą je odebrać w czasie rejestracji.

Regulaminy OROZ, ORA, Sądu Aptekarskiego i Komisji Rewizyjnej, które będą poddane głosowaniu przez uczestników zjazdu są dostępne na naszej stronie internetowej (http://www.czestochowa.oia.org.pl/?q=node/63) oraz zostaną wyłożone do wglądu w czasie trwania zjazdu.